Regulamin Serwisu MOBILA

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki korzystania z usług ("Usługi") polegających na pobieraniu i instalowaniu w telefonach komórkowych obiektów (logosów, grafik, obrazków, wygaszaczy, dzwonków, gier i aplikacji) .
  2. Organizatorem i dostawcą Usługi jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 ("BAUER").
  3. Bauer ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach świadczenia Usług z wyłączeniem przypadków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  4. Osobą korzystającą z Usług może być każda osoba posiadająca telefon komórkowy wraz z dowolna kart aktywacyjną polskiego operatora sieci telefonii komórkowej GSM, która wyraziła zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu ("Użytkownik").
  5. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pobieranie obiektów (logosów, grafik, obrazków, wygaszaczy, dzwonków, gier i aplikacji).
  1. Usługa pobierania obiektów jest dostępna dla wszystkich Użytkowników korzystających z telefonów komórkowych w polskich sieciach GSM.
  2. Usługa umożliwia zamawianie przez Użytkownika i przesyłanie przez BAUER na numer telefonu Użytkownika zamówionych przez niego obiektów.
  3. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik wysyła wiadomość SMS o treści i na numer wskazany w materiałach informacyjnych lub reklamowych publikowanych przez lub na zlecenie BAUER.
  4. Po otrzymaniu wiadomości SMS, o której mowa w pkt. 3, BAUER przesyła Użytkownikowi zwrotną wiadomość SMS zawierającą obiekt zamówiony przez Użytkownika lub link lub zakładkę WAP umożliwiającą pobranie tego obiektu.
  5. Koszt wysłania wiadomości SMS jest każdorazowo określany w materiałach, o których mowa w pkt. 3. Opłata stanowi koszt wysłania pojedynczej wiadomości SMS.
  6. Opłata, o której mowa w pkt. 5, nie obejmuje kosztów połączenia w technologii GPRS/Internet (pakietowej transmisji danych) lub kosztów połączenia z usługą WAP. Opłaty te są naliczane zgodnie z taryfą operatora sieci GSM, z którego usług korzysta Użytkownik.
  7. Zamówiony obiekt będzie dostępny do pobrania ze wskazanej strony WAP przez kolejnych 8 godzin od chwili otrzymania wiadomości SMS, o której mowa w pkt. 4.
  8. Bauer zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom, po dokonaniu zakupu w serwisie, wiadomości zwrotnych promujących te same lub inne usługi serwisu. Wiadomości zwrotne będą wysyłane do Użytkownika tuż po dokonaniu zakupu lub w późniejszym terminie. Wiadomości zwrotne będą wysyłane w określonych, wybranych przez Bauer, terminach. Wiadomości wysyłane będą przez BAUER drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Rezygnując z otrzymywania dodatkowych informacji, o których mowa powyżej należy wysłać SMS o treści „STOP”, pod darmowy numer 8065.
  9. Każdy dzwonek Polifoniczny jest inspirowany fragmentem oryginalnego nagrania i pochodzi z repertuaru odpowiedniego artysty.
  10. Dzwonki MP3 to fragmenty oryginalnego nagrania artystów.
  11. Gry i aplikacje mogą zawierać dodatkowe, nieobowiązkowe opcje płatne.
 3. Postanowienia końcowe.
  1. Z Usług można korzystać tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. BAUER dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług.
  3. BAUER nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Użytkownika;
   2. korzystanie z Usług przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   3. za niedostarczenie wiadomości SMS w przypadku gdy Użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem czasu ważności wiadomości;
  4. BAUER może zaprzestać świadczenia Usług, jeśli:
   1. Usługi wykorzystywane będą do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
   2. Usługi wykorzystywane będą niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5. Użytkownik, korzystając z Usług, w szczególności nie powinien:
   1. naruszać prawa innych Użytkowników do korzystania z Usług;
   2. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, w tym zwłaszcza o treści rasistowskiej, pornograficznej, lub też takich, których nie jest autorem lub nie posiada do nich praw;
   3. zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników, bez ich zgody;
   4. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
   5. korzystać z Usług w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
  6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usług i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach świadczenia Usług.
  7. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania w ramach korzystania z Usług.
  8. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług należy składać pisemnie wraz z dokładnym opisem jej przyczyn na adres sms@mobila.pl lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.mobila.pl/reklamacje - w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  9. Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt. 8 nie będą rozpatrywane przez BAUER.
  10. Reklamacje Użytkowników będą rozpatrywane przez BAUER w terminie do 21 dni od daty otrzymania.
  11. Usługi są świadczone przez BAUER do odwołania.
  12. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Usług są dostępne na stronie internetowej www.regulaminy.pl oraz w siedzibie BAUER.
  13. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny BAUER zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.regulaminy.pl.
  14. Wszelkie ewentualne spory dotyczące świadczenia Usług, mogące wyniknąć między Użytkownikami a BAUER będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.